Διευθύντρια: Ήβη-Αγγελική Μαυρομούστακου

Ιστότοπος: http://labdipol.uoc.gr

Το εργαστήριο λειτουργεί στον 1ο όροφο του κτιρίου ΣΚΕ.

"ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Άρθρο 1

Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης της Σχολής Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης Εργαστήριο με την ονομασία «Εργαστήριο Δημόσιας Πολιτικής και Διοίκησης» (ΔΙΠΟΛ) και με την διεθνή ονομασία «Public Policy and Administration Research Laboratory». Το διδακτικό και ερευνητικό αντικείμενο του εργαστηρίου εκτείνεται στις περιοχές του σχεδιασμού και υλοποίησης των δημοσίων πολιτικών, καθώς και της θεσμικής οργάνωσης του κράτους. Στόχος είναι η ανάλυση του παραγόμενου αποτελέσματος πολιτικής με έμφαση στο φαινόμενο της μεταρρύθμισης, μέσα από την εξέταση του ανθρώπινου δυναμικού και της θεσμικής διευθέτησης των λειτουργιών του κράτους. Θα μελετηθεί η σχέση μεταξύ των πυλώνων διακυβέρνησης στο εγχώριο και διεθνές περιβάλλον προσφοράς και ζήτησης δημοσίων πολιτικών: της κυβέρνησης, της δημόσιας διοίκησης, του κοινοβουλίου, της δικαιοσύνης και των αυτοδιοικητικών δομών. Ιδιαίτερο πεδίο ενδιαφέροντος θα αποτελέσει ο ρυθμιστικός ρόλος του κράτους, στα πεδία της λειτουργίας της αγοράς, της προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας με έμφαση στην αναζήτηση μεθόδων βέλτιστης επαναρρύθμισης και στην οργάνωση και λειτουργία των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών.
.....
Άρθρο 3


Σκοπός - Αντικείμενο εργασιών - Αποστολή


1. Το Εργαστήριο Δημόσιας Πολιτικής και Διοίκησης έχει ως αποστολή:
α) Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο διδακτικών αναγκών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης της Σχολής Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα της δραστηριότητάς του, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης.
β) Την ανάπτυξη προγραμμάτων και τη διεξαγωγή έρευνας.
γ) Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
δ) Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, με σκοπό την ενημέρωση του προσωπικού του Τμήματος, αλλά και άλλων Τμημάτων και Σχολών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
ε) Την εξυπηρέτηση των διαφόρων κοινωνικών αναγκών σε θέματα με τα οποία ασχολείται το Εργαστήριο.
στ) Την οργάνωση εξειδικευμένης βιβλιοθήκης και ειδικών αρχείων, καθώς και τη δημιουργία τράπεζας δεδομένων. Στο πλαίσιο του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και του ειδικότερα του Εργαστηρίου Δημόσιας Πολιτικής και Διοίκησης προβλέπεται να λειτουργήσει Παρατηρητήριο που θα έχει ως σκοπό τη συντήρηση της Τράπεζας δεδομένων του Εργαστηρίου και τη δημοσιοποίηση των ευρημάτων της.
ζ) Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων με σκοπό την ενημέρωση του προσωπικού του Τμήματος, αλλά και άλλων Τμημάτων και Σχολών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
η) Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο Π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53 Α΄).
θ) Το Εργαστήριο παράλληλα με την ερευνητική του δραστηριότητα, θα έχει και μια διακριτή εκπαιδευτική λειτουργία. Θα μπορεί να λειτουργεί ως «θερινό Πανεπιστήμιο».

2. Το έργο του Εργαστηρίου Δημόσιας Πολιτικής και Διοίκησης διακρίνεται σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό.

α) Το εκπαιδευτικό έργο περιλαμβάνει την εκπαίδευση των φοιτητών, η οποία επιτελείται από το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών.
β) Το ερευνητικό έργο περιλαμβάνει την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων και τη δημοσίευση Μελετών από τους καθηγητές και λέκτορες, που είναι μέλη του Εργαστηρίου αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους καθηγητές και λέκτορες ή ερευνητές.
....."

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος.